Rychlý kontakt

Máte dotaz?

Kontaktujte Evu...

+420 603 910 496

info@dobrodej.cz

Osobní vyzvednutí objednávek:

www.dobrodej.cz / InBIO s.r.o.

Hlavní 488

252 45 Březová-Oleško, Březová

Podrobný popis cesty najdete v rubrice Kontakt

Vzhledem k tomu, že se jedná o moji domácí adresu, je vyzvednutí možné i dříve ráno nebo později večer či o víkendech, termín je však třeba domluvit individuálně.

Platební karty zatím nepřijímám. 

 

 

Pojďme se potkat
Napište nám:

Najděte si výrobce

Reklamační řád

Reklamační řád

Společnost InBIO s.r.o., IČ: 29415543, DIČ: CZ29415543, se sídlem Hlavní 488, 252 45 Březová-Oleško, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205276, email: info@dobrodej.cz (dále jen „Prodávající)

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento Reklamační řád upravuje pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím vůči Prodávajícímu (dále také jen „Reklamace“).

 1.2. Termíny uvedené v tomto Reklamačním řádu mají stejný význam, jaký je uvedený ve Všeobecných obchodních podmínkách (Podmínky) Prodávajícího.

1.3. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Kupní smlouvy a Podmínek Prodávajícího. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Podmínkami i s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

2. Práva z vadného plnění (Reklamace)

2.1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v případě vad, které se u Zboží projeví do 24 měsíců od jeho převzetí, nejedná-li se o:

2.1.1. Zboží, u něhož je dána doba minimální trvanlivosti,

2.1.2. vadu, pro kterou Zboží bylo zlevněno,

2.1.3. případy uvedené v bodu 2.4.,

2.1.4. vady vzniklé v důsledku působení vnějších událostí mimo vliv a vůli Prodávajícího,

a to oznámením vad Zboží Prodávajícímu způsobem popsaným v bodu 3. Reklamačního řádu.

2.2. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění oznámením, způsobem popsaným v bodu 3. Reklamačního řádu, zjištěných vad Zboží Prodávajícímu, a to bezodkladně poté, co mu Prodávající umožnil se Zbožím nakládat a byla-li poskytnuta záruka za jakost, nejpozději do skončení záruční doby Zboží, v ostatním se na práva Podnikatele z vadného plnění použijí příslušná ustanovení OZ (§1914 - §1925, §2099 - § 2112 viz bod 4.1. Podmínek) a ujednání v případně samostatně uzavřené Kupní smlouvě. Toto ustanovení se nevztahuje na případy popsané v bodech 2.1.2. − 2.1.4. výše.

2.3. Projeví-li se vada na Zboží dodaném Spotřebiteli v průběhu jednoho roku od jeho převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu Spotřebitel vytkl Prodávajícímu oprávněně.

2.4. Kupující není oprávněn uplatnit Reklamaci v případě, že vadu Zboží sám způsobil (např. nevhodným zacházením, skladováním). Vadou není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

3. Způsob Reklamace

3.1. Kupující může Reklamaci u Prodávajícího uplatnit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu, zejména následujícími způsoby:

3.1.1. osobně v sídle Prodávajícího

3.1.2. písemně prostřednictvím provozovatele poskytujících poštovní služby na adresu sídla Prodávajícího

3.1.3. telefonicky na čísle 00420 603 910 496

3.1.4. elektronicky na emailovou adresu Prodávajícího info@dobrodej.cz

3.1.5.Kupující může pro uplatnění Reklamace využít také Vzorového formuláře pro uplatnění práv z vadného plnění, který je přílohou Reklamačního řádu, který vyplněný doručí Prodávajícímu způsoby uvedenými v bodu 3.1.1, 3.1.2. a 3.1.4.

3.2. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může Kupující též požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

3.3. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Prodávající vadu odmítl odstranit, pokud se vada projeví opakovaně, pokud je vada podstatným porušením smlouvy, nebo pokud je z prohlášení Prodávajícího nebo okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržel zpět Zboží nebo co mu Spotřebitel prokáže, že mu Zboží odeslal.

3.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Podnikatel právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstraněním vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může též od Kupní smlouvy odstoupit, zvolený způsob nápravy Podnikatel bez souhlasu Prodávajícího nemůže měnit. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Podnikatel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. V dalším podrobnostech se tato práva z vadného plnění Podnikatele řídí příslušnými ustanoveními OZ (zejm. § 2106, § 2107), případně podmínkami ujednanými v samostatně uzavřené Kupní smlouvy.

4. Průběh Reklamace

4.1. Po uplatnění Reklamace dle bodu 3.1. předá Kupující Prodávajícímu vadné Zboží nebo s ním dle instrukcí Prodávajícího naloží tak, aby Prodávající mohl vadu řádně přezkoumat. Kupující je povinen zvolit s ohledem na dostupné možnosti nejméně nákladný způsob pro předání vadného Zboží Prodávajícímu, náhradu těchto nákladů je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího s doložením jejich výše, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění vad Zboží.

4.2. Prodávající Spotřebiteli při uplatnění Reklamace vydá písemné potvrzení, ve kterém bude uvedené datum, kdy Spotřebitel Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informací o vyřízení Reklamace.

4.3. Prodávající Reklamaci včetně odstranění vady Zboží vyřídí a Spotřebitele o tom informuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

4.4. Po vyřízení Reklamace Prodávající Spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně příp. potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, či písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

4.5. Prodávající Reklamaci Podnikatele vyřídí v přiměřené lhůtě, není-li v samostatně uzavřené Kupní smlouvě ujednáno jinak.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Prodávající může tento Reklamační řád jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění Reklamačního řádu.

5.2. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 16. 4. 2023.

 

 

 

 

Vzorový formulář pro uplatnění Reklamace

Společnosti InBIO s.r.o., IČ: 29415543, DIČ: CZ29415543, se sídlem Hlavní 488, 252 45 Březová-Oleško, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205276, email: info@dobrodej.cz

Kupující:

Jméno a příjmení: ………………………………….………………………………….

Adresa: ………………………………….………………………………….

Telefon: ………………………………….………………………………….

Email: ………………………………….………………………………….

Číslo bankovního účtu ………………………………….………………………………….

 

Reklamované Zboží:

Číslo objednávky: ………………………………….………………………………….

Datum převzetí Zboží: ……………………………………………………………………

Popis závady: ………………………………….…………………………………. ………………………………….………………………………….

 

Požadovaný způsob vyřízení Reklamace: ………………………………….………………………………….

 

Datum: ………………………………….

 

Podpis: ………………………………….

 

Novinky e-mail
TOPlist

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.