Rychlý kontakt

Máte dotaz?

Kontaktujte Evu...

+420 603 910 496

info@dobrodej.cz

 

Osobní vyzvednutí objednávek:

www.dobrodej.cz / InBIO s.r.o.

Hlavní 488

252 45 Březová-Oleško, Březová

 

Podrobný popis cesty najdete v rubrice Kontakt

Vzhledem k tomu, že se jedná o moji domácí adresu, je vyzvednutí možné i dříve ráno nebo později večer či o víkendech, termín je však třeba domluvit individuálně.

Platební karty zatím nepřijímám. 

 

 

Pojďme se potkat
Napište nám:

Najděte si výrobce

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), společnosti InBIO s.r.o., IČ: 29415543, DIČ: CZ29415543, se sídlem Hlavní 488, 25245 Březová-Oleško, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205276

Vymezení pojmů

Pokud jsou v textu Podmínek použity následující pojmy, mají v Podmínkách tento význam:

• Prodávající = společnost InBIO s.r.o., IČ: 29415543, DIČ: CZ29415543, se sídlem Hlavní 488, 25245 Březová-Oleško, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205276, tel. 00420 603 910 496, email info@dobrodej.cz, webové stránky: dobrodej.cz

• E-shop Prodávajícího = internetový obchod provozovaný Prodávajícím na jeho webových stránkách www.dobrodej.cz

• Kupující = 1. spotřebitel, tj. každá fyzická osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen jako „Spotřebitel“), 2. osoba, která je odlišná od Spotřebitele (dále jen jako „Podnikatel“). Spotřebitel a Podnikatel dále společně jen také jako „Kupující“.

• Podmínky = tyto Všeobecné obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího při uzavírání Kupních smluv o prodeji Zboží samostatně nebo prostřednictvím E-shopu Prodávajícího, jejich text je přístupný na webových stránkách Prodávajícího www.dobrodej.cz. a jsou Kupujícímu v PDF formě zasílány jako příloha potvrzení o uzavření samostatné Kupní smlouvy či přijetím objednávky zavazující k platbě.

• Kupní smlouva = smlouva uzavřená mezi Prodávajícím, který se zavazuje, že Kupujícímu dohodnutým způsobem odevzdá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Kupujícím, který se zavazuje, že zaplatí Prodávajícímu Kupní cenu a Zboží převezme. Nedílnou součástí Kupní smlouvy jsou tyto Podmínky, přičemž odchylná ujednání v samostatně uzavřené Kupní smlouvě mají přednost před ujednáními těchto Podmínek. Kupní smlouva se uzavírá výhradně v Českém jazyce a vztahy z ní plynoucí se řídí právním řádem České republiky.

• Zboží = produkty nabízené na E-shopu Prodávajícího s uvedením popisu jejich hlavních vlastností a také označení v těchto Podmínkách pro ty produkty z E-shopu Prodávajícího objednané Kupujícím. • Kupní cena = cena, kterou Kupující zaplatí Prodávajícímu za Zboží, která v sobě zahrnuje DPH v aktuálně platné výši a Náklady spojené s dodáním Zboží. Výše Kupní ceny je Kupujícímu známa před samostatně uzavřenou Kupní smlouvou nebo před uzavřením Kupní smlouvy potvrzením objednávky zavazující k platbě.

• Náklady spojené s dodáním Zboží = náklady na balné a dopravu na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nebo do Výdejního místa zahrnující DPH v aktuálně platné výši, kdy výše těchto nákladů je sjednána v samostatně uzavřené Kupní smlouvě nebo je uvedená v sekci košík u Kupujícím vybraného způsobu dodání Zboží a je Kupujícímu tak známa před uzavřením Kupní smlouvy nebo před uzavřením Kupní smlouvy potvrzením objednávky zavazující k platbě. Dosáhne-li Kupující při objednání Zboží limitů, na základě nichž jsou náklady na dopravou zdarma, bude o takových možnostech a stanovených limitech pro snížení nákladů na dopravu Kupující Prodávajícím informován před uzavřením samostatné Kupní smlouvy nebo před uzavřením Kupní smlouvy potvrzením objednávky zavazující k platbě.

• Výdejní místo = místo k převzetí Zboží Kupujícím podle samostatně uzavřené Kupní smlouvy nebo vybrané Kupujícím při sestavování objednávky Zboží v sekci Nákupní košík na E-shopu Prodávajícího (také jen „sekce košík“),

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Nedílnou součástí Podmínek jsou také Zásady ochrany osobních údajů, Reklamační řád včetně Vzorového formuláře pro uplatnění Reklamace, Vzorové poučení Spotřebitele se Vzorovým formulářem pro odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, vše dostupné na webových stránkách E-shopu Prodávajícího. Kupující před uzavřením 2 samostatné Kupní smlouvy nebo před uzavřením Kupní smlouvy potvrzením objednávky zavazující k platbě ceny potvrzuje, že se s Podmínkami jako celkem a Zásadami ochrany osobních údajů řádně seznámil a souhlasí s nimi.

1.2. Prodávající uzavřenou Kupní smlouvu ukládá za účelem plnění Kupní smlouvy a dalších zákonných povinností Prodávajícího (zejm. za účelem účetní a daňové evidence), Kupujícímu k uložené Kupní smlouvě přístup neumožňuje.

1.3. V případě, že Prodávajícímu vzniknou náklady při vracení peněžních prostředků Kupujícímu z důvodu poplatků za takové provedení platby či rozdílu ve směnném kurzu při nutnosti převodu peněžních prostředků na cizí měnu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky ponížené o tyto náklady či poplatky.

1.4. Prodávající může odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy nebo její části, pokud se u některé ceny Zboží na E-shopu Podávajícího objeví zjevně chybná a zcela neodpovídající výše Kupní ceny Zboží v důsledku technického pochybení (např. cena 0,50 Kč namísto ceny 500 kč). V tomto případě odstoupení od uzavřené Kupní smlouvy nebo její části, vrátí Prodávající Kupujícímu jím již případně zaplacenou Kupní cenu nebo její odpovídající část, a to postupem podle ustanovení čl. 5.3.

2. Objednání Zboží a uzavření Kupní smlouvy

2.1. Spotřebitel může objednat Zboží prostřednictvím svého uživatelského účtu na E-shopu Prodávajícího, provedl-li svou registraci v sekci registrace, jinak vyplněním fakturačních údajů při sestavování objednávky Zboží v sekci košík.

2.2. Podnikatel po registraci svého uživatelského účtu na E-shopu, provedl-li svou registraci v sekci registrace, jinak vyplněním fakturačních údajů při sestavování objednávky Zboží v sekci košík.

2.3. V případě registrace uživatelského účtu Spotřebitel uvede své jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo a vytvoří si své vlastní unikátní uživatelské jméno a heslo pro přistup do svého uživatelského účtu. Podnikatel uvede při registraci uživatelského účtu název Firmy, IČ, DIČ, adresu sídla a adresu fakturační, e-mail, telefonní číslo, jméno kontaktní osoby. Kupující bere na vědomí, že je povinen tyto údaje uvést správně a pravdivě, v případě jakékoliv jejich změny kontaktovat Prodávajícího. Kupující je zároveň povinen zabezpečit si své přístupové údaje do uživatelského účtu proti zneužití jinou osobou.

2.4. Při objednávání Zboží Kupující vybere na E-shopu Prodávajícího počet kusu Zboží, u něhož není uvedeno hlášení „není skladem“, následně v sekci košík vybere nabízený způsob dopravy Zboží nebo Výdejní místo a nabízený způsob platby.

2.5. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky zjistit a opravit případné chyby vzniklé při sestavování objednávky, správnost zadaných dat, zkontrolovat jím vybrané Zboží, jeho množství, Kupní cenu, vybraný způsob platby a dopravy Zboží či Výdejní místo, na což Kupujícího v objednávce upozorní tlačítko „Přejít na: Kontrola dat“

2.6. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku s povinností platby“. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zavazující k platbě ceny Kupujícím a přijetím této objednávky Prodávajícím, o jejím přijetí je Kupující Prodávajícím bezodkladně informován na Kupujícím zadaný e-mail, v němž je uvedeno objednávce Kupujícího přiřazené evidenční číslo, obsahuje rekapitulaci objednávky a jeho přílohou je text těchto Podmínek v PDF formě spolu se vzorem formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem.

2.7. Objednávky Podnikatele učiněné u Prodávajícího prostřednictvím objednávkového formuláře zaslaného e-mailem (tedy učiněné mimo E-shop Prodávajícího) obsahující Zboží, u něhož je na Eshopu Prodávajícího uvedeno hlášení „není skladem“, se považuje za poptávku Podnikatele, kterou Prodávající v rozsahu dostupného Zboží zpět Podnikateli potvrdí e-mailem, jehož přílohou je text těchto Podmínek v PDF formě. K uzavření Kupní Smlouvy dojde potvrzením této nabídky Podnikatelem, případně převzetím faktury vystavené Prodávajícím za nabízené Zboží, případně převzetím nabídnutého Zboží Podnikatelem, podle toho, co nastane dříve.

3. Způsob platby Kupní ceny, dopravy a dodání Zboží

3.1. Kupní cenu Kupující uhradí způsobem platby jím vybraným při sestavování objednávky v sekci košík nabídnutém v závislosti na jím vybraném z nabízených způsobů dopravy Zboží či Výdejních míst nebo v případech dle bodu 2.7. bezhotovostně v termínu splatnosti faktury vystavené Prodávajícím 3 a Kupujícímu zaslané na jím zadaný e-mail nebo předané při dodání Zboží nebo způsobem dle ujednání mezi Prodávajícím a Podnikatelem v samostatně uzavřené Kupní smlouvě.

3.2. V případě, že vybraný způsob dodání Zboží umožňuje zvolit Kupujícímu způsob platby dobírkou, se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu spolu s Kupní cenou i případný poplatek související s umožněním tohoto způsoby platby. Výše tohoto poplatku je uvedena v souhrnu objednávky Kupujícího u způsobu platby v sekci košík již při sestavování objednávky Kupujícím a je Kupujícímu tak známa před uzavřením samostatné Kupní smlouvy nebo před uzavřením Kupní smlouvy potvrzením objednávky zavazující k platbě.

3.3. Faktura/daňový doklad vystavená Prodávajícím je Kupujícímu předána nejpozději s předáním Zboží.

3.4. V návaznosti na povahu a celkovou váhu Kupujícím vybraného Zboží, je Kupujícímu umožněno si při sestavování objednávky v sekci košík vybrat pouze určitý druh dopravy Zboží a jen některé z Výdejních míst.

3.5. Bylo-li Zboží Kupujícím objednáno v pracovní den do 15:00 hodin, bude Prodávajícím zpravidla dodáno nejpozději do čtvrtého pracovního dne, jinak do pátého pracovního dne, není-li dohodnuto s Kupujícím jinak. Dodací doba se může lišit v návaznosti na povahu dodávaného Zboží nebo, v případě Zboží objednávaného Kupujícímu na míru, na základě individuální dohody. Kupující je Prodávajícím informován o předáním objednaného Zboží dopravci, který následně Kupujícího informuje o termínu předání Zboží nebo je Kupující informován dopravcem Zásilkovna o možnosti či termínu vyzvednutí Zboží v Kupujícím zvoleném Výdejním místě, a to případně i prostřednictvím provozovatele či obsluhy tohoto Výdejního místa.

3.6. V případě výběru osobního vyzvednutí Zboží ve Výdejním místě, jímž je sklad Prodávajícího na adrese jeho sídla Hlavní 488, 25245 Březová-Oleško, si Kupující konkrétní termín vyzvednutí Zboží předem telefonicky domluví na tel. č. 00420 603 910 496 nebo mailem na info@dobrodej.cz.

3.7. V případě výběru osobního vyzvednutí Zboží na Výdejních místech dopravce Zásilkovna je Kupující srozuměn s tím, že si Zboží může vyzvednout během otevírací doby tohoto Kupujícím vybraného Výdejního místa a že Zboží bude v tomto Výdejním místě uskladněné maximálně po dobu určenou dopravcem Zásilkovna. S tím, že Kupující je o dodání zboží do tohoto výdejního místa informován dle bodu 3.6.

3.8. Kupující se zavazuje zkontrolovat Zboží při jeho převzetí po uzavření Kupní smlouvy, zejména se zavazuje zkontrolovat úplnost Zboží, jeho množství a nepoškozenost obalu Zboží. Kupující je povinen případně prohlídkou zjištěné vady Zboží bez zbytečného odkladu vytknout Prodávajícímu, případně nechat zaznamenat do přepravního listu dopravce nebo výdejního protokolu ve Výdejním místě.

3.9. V případě, že Kupující poruší svůj závazek a nepřevezme objednané Zboží od dopravce nebo ve Výdejním místě a/nebo termínu podle Kupní smlouvy (prodlení s převzetím Zboží), je povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s dopravou Zboží zpět k Prodávajícímu.

4. Práva z vadného plnění (Reklamace)

4.1. Práva a povinnosti stran, Kupujícího a Prodávajícího, tímto článkem Podmínek nedotčená se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejm. § 1914 - § 1925 a § 2099 – § 2117 a u Spotřebitele též zejm. § 2158 - § 2174b a také ustanovení § 13 a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů s tím, že podrobnosti a pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění jsou obsažena v Reklamačním řádu, který je součástí těchto Podmínek a který obsahuje i Vzorový formulář pro jejich uplatnění, který Kupující může, ale nemusí využít.

4.2. Kupující může Reklamaci u Prodávajícího uplatnit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu, zejména způsoby uvedenými v Reklamačním řádu.

4.3. Prodávající odpovídá Spotřebiteli i Podnikateli, že Zboží při převzetí nemá vady, tedy že Zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem. Prodávající dále Spotřebiteli odpovídá, že Zboží je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, pokud byly Prodávajícím poskytnuty před uzavřením Kupní smlouvy, že Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobu v témže smluvním řetězci, zejm. reklamou nebo označením.

5. Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou, Spotřebitel však nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které si objednal na míru a Prodávající jej běžně nedrží skladem. O této skutečnosti je Kupující informován předem. Většinou se jedná o zboží označené „Na dotaz“. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitele je zachována, pokud odstoupení Spotřebitel odešle Prodávajícímu před jejím uplynutím.

5.2. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu, pro odstoupení může, ale nemusí Spotřebitel využít i Vzorového formuláře u Vzorového poučení spotřebitele pro odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu Zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy obdržel, a to na své náklady na adresu sídla Prodávajícího spolu s průvodním dopisem obsahujícím kontaktní údaje Spotřebitele a specifikaci objednávky jejím číslem, na základě které bylo Zboží Prodávajícím Spotřebiteli dodáno a pokud tak již neučinil v odstoupení od Kupní smlouvy číslo bankovní účtu, ze kterého platbu Prodávajícímu provedl.

5.3. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které Prodávající od Spotřebitele na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jiným způsobem je vrácení možné jen pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli z částky připadající na uhrazené Náklady spojené s dodáním Zboží částku ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží Prodávajícím. V případě, že Prodávajícímu vzniknou náklady na vrácení peněžních prostředků Spotřebiteli z důvodu poplatků za provedení platby či rozdílu ve směnném kurzu při nutnosti převodu peněžních prostředků na cizí měnu či jakékoliv jiné náklady související s převodem peněžních prostředků, vrátí Prodávající Spotřebiteli peněžní prostředky ponížené o tyto poplatky. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než od Spotřebitele obdrží zpět Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.4. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Prodávající může tyto Podmínky jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění Podmínek.

6.2. Prodávající se neřídí žádným zvláštním jím přijatým etickým kodexem chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) OZ.

6.3. Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů plynoucích z Kupních smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím je v souladu s §14 a §20e z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 (dostupné na: https://www.coi.cz/).

6.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 16. 4. 2023 a nahrazují předchozí.

 

 

Aktuality
Novinky e-mail
TOPlist

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.